Đảng vững mạnh - là vững mạnh từ mỗi tổ chức cơ sở Đảng

(ĐCSVN) - Đến mùa Xuân này - Xuân Kỷ Sửu, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã bước sang tuổi 79. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, dựa chắc vào dân, Đảng đã lãnh đạo đất nước đi một chặng đường xuyên qua hai thế kỷ; hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Từ quan điểm mọi thành tựu và khuyết điểm đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu lên hàng đầu việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa sống còn của Đảng; là khâu then chốt và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Tổ chức cơ sở đảng, với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; vì vậy chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Thực tế các loại hình tổ chức cơ sở đảng hiện nay đang đặt ra một số vấn đề: Về phương thức lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Nội dung sinh hoạt và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Năng lực, phẩm chất của đảng viên….Đây là một số vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu làm rõ.

Trong tình hình hiện nay, khi công cuộc đổi mới phát triển, đi vào chiều sâu đã đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; cùng với sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của lịch sử cần chú ý một số giải pháp cơ bản sau đây:

1. Rà soát, đánh giá chính xác các tổ chức cơ sở đảng hiện có cả về chức nàng, nhiệm vụ, cả về kết quả lãnh đạo để khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; điều chỉnh bổ sung các quy định đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng mới.

2. Học tập, nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ lý luận, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình mà mình đang sinh hoạt. Trong thực tế có một số đảng viên đang đồng nhất chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, cho nên chưa phát huy được hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo là thể hiện việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hình thức hoạt động, đạt mục tiêu lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên; lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phải đổi mới phương pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên. Học tập nghị quyết phải gắn với việc xây dựng chương trình hành động. Phải cải tiến nội dung sinh hoạt, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sinh hoạt đảng bộ và chi bộ. Gắn việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên với việc đánh giá xếp loại đảng viên. Thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng để củng cố và nâng cao chất lượng các đoàn thể, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hành rộng rãi, thực chất, thường xuyên nguyên tắc tập trung dân chủ để bảo đảm sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, làm cơ sở cho sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua tổ chức cơ sở đảng để tăng cường đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là vấn đề mà các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

4. Việc đăng ký và đề nghị cấp trên công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh phải được lấy ý kiến của đảng viên và cán bộ cốt cán các đoàn thể. Làm như thế vừa đề cao được trách nhiệm, bảo đảm được tính dân chủ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

5. Tăng cường đầu tư đào tạo cán bộ cho cơ sở để bảo đảm số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ cấp quận, huyện về giữ chức vụ chủ chốt ở cơ sở, nhất là những cơ sở yếu kém và luân chuyển cán bộ từ xã, phường lên quận, huyện. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ theo định kỳ, để phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giám sát của nhân dân.  Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thông tổ chức của Đảng và mọi đảng viên./.

                                                                                                                            Đào Nguyễn

                                                                                                                        www.cpv.org.vn