Quy chế

 1. Quy chế 25 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Quy định đào tạo ĐH-CĐ hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Tải về
 2. Quy chế 36 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Quy định đào tạo ĐH-CĐ hình thức VHVL, bao gồm: tổ chức đào tạo; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp; xử lý vi phạm.Tải về
 3. Quy chế 40 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Quy định đào tạo TCCN hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo, đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp, điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp.Tải về
 4. Quy chế 08 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Quy định về NCKH của HSSV trong các trường ĐH-CĐ.Tải về
 5. Quy chế 42 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các trường ĐH-CĐ-THCN chính quy.Tải về

  Biểu mẫu công tác Đoàn

  • Mẫu văn kiện đại hội chi đoàn:
  •    1. Đề án nhân sự: Tải về

      2. Lí lịch trích ngang nhân sự: Tải về

      3. Biên bản Đại hội chi đoàn: Tải về

      4. Biên bản kiểm phiếu bầu: Tải về

      5. Đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội: Tải về

      6. Nghị quyết Đại hội: Tải về

      7. Nội quy Đại hội: Tải về

      8. Thể lệ bầu cử: Tải về

      9. Thông báo triệu tập Đại hội: Tải về

    10. Văn kiện Đại hội chi đoàn:  Tải về

  • Quy chế làm việc của BCH khóa IX nhiệm kỳ 2007-2009: Tải về
  • Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của ĐVTN:Tải về
  • Tổ chức lễ trao thẻ đoàn viên: Tải về
  • Tổ chức lễ trưởng thành đoàn viên: Tải về
  • Chương trình rèn luyện đoàn viên: Tải về
  • Phát triển đoàn viên mới: Tải về
  • Công tác quản lý đoàn viên: Tải về 
  • Mẫu sơ yếu lý lịch:Tải về
  • Mẫu báo cáo kết quả và Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên: Tải về
  • Mẫu báo cáo số liệu tổng hợp ĐVTN năm học 2007 - 2008: Tải về